Stupně povodňové aktivity

Povodňová komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území obce Lubná a je nutná koordinace prováděných opatření.

Zahájení činnosti povodňové komise obce Lubná včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Kroměříž.
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní.
 • OPIS HZS Zlínského kraje.
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.

 

Na území obce jsou instalovány dva hlásné profily kategorie C » odkaz. Hladinoměr při překročení limitního vodního stavu odešle pomocí IVVS výstražnou SMS, případně i email, vybraným osobám (předsedovi povodňové komise, místopředsedovi a veliteli JSDH), nebo automaticky spustí varovné hlášení v obci. IVVS je napojen na JSV obyvatelstva ČR. Ultrazvukové hladinové čidlo monitoruje vodní stav v potoce Trňák na mostě u autobusové zastávky. Vodní stav v poldru č.4 monitoruje tlakové čidlo nainstalované u dna vtokové šachty spodní výpusti. Pro možnost měření spadlých srážek a předpovědi možného vzniku či vývoje již nastalé povodňové situace je na kulturním domě v obci instalován srážkoměr » odkaz. Naměřená data vodního stavu a srážek se digitálně přenášejí na obecní úřad, kde se i archivují. Vodní stav v hlásných profilech je možné odečíst i vizuálně na vodočetné lati s barevně vyznačenými stupni povodňové aktivity.

2

 

Tab. SPA – Hlásný profil C1 – most přes potok Trňák u autobusové zastávky   online data     » odkaz evidenční list » odkaz–       dno koryta pod mostem = 241,40 m n.m.

–       spodek mostovky = 244,00 m n.m.

SPA Vodní stav[cm] úroveň hladiny[m n.m.] Průtok[m3/s] minimální četnost odečtu
I. SPA – bdělost   90 242,30 3,8 1x za 3 hodiny
II. SPA – pohotovost 120 242,60 8,0 1x za hodinu
III. SPA – ohrožení 140 242,80 11,5 2x za hodinu

 

Tab. SPA – Hlásný profil C2poldr č. 4 na přítoku Trňáku „D“  online data     » odkaz  evidenční list » odkaz–       dno poldru u výpusti = 252,40 m n.m.

–       koruna bezpečnostního přelivu = 255,60 m n.m.

–       maximální hladina = 256,10 m n.m.

SPA Vodní stav[cm] úroveň hladiny[m n.m.] Transformovaný odtok z poldruvýpust + přeliv [m3/s] minimální četnost odečtu
I. SPA – bdělost   100 253,40 0,6 + 0,0 = 0,6 1x za 3 hodiny
II. SPA – pohotovost 300 255,40 1,1 + 0,0 = 1,1 1x za 1 hodinu
III. SPA – ohrožení 340 255,80 1,2 + 1,0 = 2,2 2x za 1 hodinu

 

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • Dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.
 • Dosažení určitého limitu vodního stavu na poldru nad obcí (zaplnění stanoveného retenčního prostoru) a jeho stoupající tendenci.
 • Náhlém tání podle meteorologické předpovědi.
 • Předpovědi nebezpečí intenzivních srážek.
 • Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby. Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

 

Činnost povodňového orgánu – Povodňové komise obce Lubná:

 • Zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby.
 • Prověřuje spojení a dosažitelnost všech členů povodňové komise a informuje o vzniklé situaci.
 • Sleduje pomocí údajů z hlásných profilů, srážkoměru a údajů z internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí Trňáku.
 • Hlídková služba provede obhlídku vodních toků v obci, poldrů a vodní nádrže Lubná.
 • Prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat – ucpávání některých objektů na tocích a podobně.).
 • O vzniklých situacích informuje pravidelně příslušnou Povodňovou komisi ORP Kroměříž, správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p.), OPIS HZS Zlínského kraje.
 • Pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, zejména v povodí nad obcí.
 • Prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise.
 • Provádí zápisy v povodňové knize.
 • Provádí evidenční a dokumentační práce.
 • Za činnost zodpovídá předseda nebo místopředseda povodňové komise obce Lubná.

 

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • Dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, kdy hrozí vylití vody z koryta a zaplavení okolních pozemků.
 • Dosažení určitého limitu vodního stavu na poldru nad obcí, značná část retenčního ovladatelného prostoru je zaplněna, hladina se blíží koruně bezpečnostního přelivu a dále stoupá.
 • Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti (poruchy na vodním díle, výrazné omezení kapacity bezpečnostního přelivu plaveninami společně se stoupající hladinou).
 • Doporučení správce toku.

 

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména JSDH Lubná), uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

 

Činnost povodňového orgánu – Povodňové komise obce Lubná

 • Sleduje pomocí údajů z hlásných profilů, srážkoměru a údajů z internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí Trňáku (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz).
 • Předseda povodňové komise nebo místopředseda svolává povodňovou komisi obce a zahajuje její činnost v případě, že povodeň v brzké době zasáhne území obce a je reálný předpoklad dalšího zhoršování povodňové situace.
 • Svolání povodňové komise obce Lubná oznamuje povodňovému orgánu ORP Kroměříž, Povodí Moravy, s.p., OPIS HZS Zlínského kraje a fyzickým a právnickým osobám, které jsou ohroženy povodní.
 • Uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu. V případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky, propustky a lávky).
 • Zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace.
 • Hlídková služba obce pokračuje v obhlídkách území kolem potoka, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v území u nekapacitních mostů a propustků, u kterých hrozí ucpání plaveninami. V případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně, či srážek, v povodí nad územím obce další stoupající tendenci, upozorní na to osoby, které se nachází v území ohroženém zaplavením.
 • Hlídková služba provádí pochůzky kolem potoka Trňák a jeho přítoků, zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků, propustků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní.
 • Dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování silnic, požádá povodňová komise obce Lubná Policii ČR o jejich uzavření.
 • Pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace.
 • Vede záznamy v povodňové knize.
 • Provádí evidenční a dokumentační práce.

 

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

III. SPA se vyhlašuje při:

 • Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech.
 • Dosažení směrodatného limitu vodního stavu na podrlu nad obcí, kdy zcela došlo k zaplnění ovladatelného retenčního prostoru, voda přepadá přes celou délku bezpečnostního přelivu a hladina dále stoupá.
 • Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti, kdy hrozí nebo již nastal havarijní stav a jsou ohroženy lidské životy nebo majetek.
 • Doporučení správce toku.
 • Další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí.

 

Činnost povodňového orgánu – Povodňové komise obce Lubná:

 • Sleduje pomocí údajů z hlásných profilů, srážkoměru a údajů z internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí Trňáku (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz).
 • Povodňová komise zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření.
 • Po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovému orgánu ORP Kroměříž, Povodí Moravy s.p., OPIS HZS zlínského kraje a fyzickým a právnickým osobám ohrožených povodněmi.
 • Hlídková služba provádí pochůzky kolem potoka, zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků, propustků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní. V případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně, či srážek, v povodí nad územím obce další stoupající tendenci, upozorní na to osoby, které se nachází v území ohroženém zaplavením a na možnost opuštění prostoru záplavového území, případně i jejich evakuaci.
 • Zajišťuje si prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky). Operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně.
 • O vývoji situace neprodleně informuje povodňové orgány ORP Kroměříž.
 • Ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce ke zmírnění škodlivých účinků povodně, přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně.
 • Koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
 • Vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob.
 • Vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR.
 • Pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Brno.
 • Pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace.
 • V případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS.
 • Podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče.
 • Během povodně zajišťuje potřebné dokumentační práce.
 • Vede záznamy v povodňové knize.
 • Provádí evidenční a dokumentační práce.
 • Prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování.
 • V případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce.
 • Dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování silnic požádá povodňová komise obce Lubná Policii ČR o uzavření této silnice.
 • V případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci území obce, vyžaduje u příslušného nadřazeného povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Kroměříž nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území obce. Povodňová komise obce Lubná v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise obce s rozšířenou působností a spolupracuje s ní.
 • V případě rozsáhlého zaplavení území obce, poškození budov při narušení jejich statiky, poškození hrází poldrů nebo vodní nádrže Lubná kdy hrozí jejich protržení, apod., provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní.
 • V případě další stoupající tendence na potoce Trňák a jeho přítocích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou. Osoby budou vyzvány k opuštění prostoru.

 

Orientační vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích lze provést i na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Nasycenost povodí lze odhadnout ze stránek ČHMÚ, spadlé srážky dle měření na obecním srážkoměru odkaz

 • Povodí nenasycené – v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den).
 • Povodí nasycené – větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní).

 

Tab. Vyhlašování SPA podle dešťových srážek
Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity 1.SPA 2.SPA 1.SPA 2.SPA
nižší a střední oblasti 40 – 60 60 – 70 20 – 40 40 – 50