Způsob vyžádání pomoci při povodni

Povodňový orgán obce Lubná může požádat povodňový orgán vyššího stupně (Povodňový orgán ORP Kroměříž) o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit. Pomoc se zpravidla vyžaduje telefonicky.

Povodňový orgán (povodňová komise ORP Kroměříž), který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňové komise obce Lubná nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům:

  • Datum a čas převzetí.
  • Rozsah spolupráce.
  • Ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize.

 

Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona, přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.