Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Do těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i další investice vyvolané povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

 

1.     Přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku povodně

 • povodňové prohlídky,
 • příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
 • organizační a technická příprava,
 • vytváření hmotných povodňových rezerv,
 • vyklízení záplavových území,
 • příprava účastníků povodňové ochrany,
 • činnost předpovědní povodňové služby,
 • činnost hlásné povodňové služby,
 • varování při nebezpečí povodně,
 • zřízení a činnost hlídkové služby,
 • evidenční a dokumentační práce.

 

2.     Opatření za povodně

 • řízené ovlivňování odtokových poměrů,
 • povodňové zabezpečovací práce,
 • povodňové záchranné práce,
 • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

 

3.     Součásti povodňových opatření

 • dokumentační práce,
 • vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření,
 • návrhy na úpravu povodňových opatření.

 

Povodňové prohlídky

Povodňové pohlídky provádí povodňová komise obce Lubná, účastní se jí vybraní členové povodňové komise. Zjišťuje se, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

 

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

 • před obdobím jarního tání (zpravidla únor),
 • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).

 

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně).

 

Povodňový orgán může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů.

 

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

 • Vodních toků Trňák a Kostelanský potok v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků (čistota průtočného profilu, okolní plochy, potenciálně nebezpečné místa s odplavitelným materiálem, apod.).
 • Bezejmenných přítoků Trňáku, zejména vtoku do zatrubněných částí jednotlivých přítoků.
 • Vodní nádrže Lubná a poldrů v povodí Trňáku – funkčnost objektů, zejména čistota průtočného profilu přelivu.
 • Informačního varovného a vyrozumívacího systému obce (kontrola hlásných profilů, zkouška IVVS, ……).

 

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi I. SPA a II. SPA na příkaz předsedy povodňové komise.

 

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně (zejména o intenzivních srážkách, bouřkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech). Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Povodím Moravy.

 

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také pro extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky. ČHMÚ zajišťuje taktéž službu Indikátor přívalových povodní.

Pro obec Lubnou jsou vzhledem k poloze v horní části povodí malého vodního toku důležité předpovědní údaje ČHMÚ o nebezpečí vzniku extrémních dešťových srážek v povodí obce.

 

  Organizace předpovědní povodňové služby na území obce Lubná :

 • Obec Lubná je nejvýše položenou obcí, kterou potok Trňák protéká. V případě povodní bude první, která bude zasažena. V obci je pro možnost předpovědi nebezpečí povodně zbudován srážkoměr s digitálním přenosem dat.
 • Od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Moravy, s.p. cestou Povodňové komise ORP Kroměříž nebo HZS Zlínského kraje.
 • Zpráva o nebezpečí vzniku povodně může přijít i cestou hromadných sdělovacích prostředků (TV, rádio, zpravodajství na internetu, atd.).

 

Vlastníci a uživatelé vodních děl oznámí nebezpečí zvláštní povodně povodňovému orgánu obce Lubná, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.

 

Organizace hlásné a povodňové služby

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a povodňový orgán pro správní obvod obce s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi (správci povodí, správci vodních toků, vlastníci vodních děl, vlastníci nemovitostí). V případě vyhlášení krizového stavu důvodu povodní přejímají řízení ochrany před povodněmi, a tedy i řízení hlásné povodňové služby, orgány krizového řízení. Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá OPIS HZS a složek integrovaného záchranného systému.

 

Hlásnou povodňovou službu v obci Lubná zabezpečuje povodňová komise obce.

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Lubná:

 • Povodňové komisi ORP Kroměříž.
 • Operačnímu středisku HZS Zlínského kraje, územnímu odboru Kroměříž.
 • Fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženi povodní s využitím sirény a místního IVVS, případně osobním předáním – pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy).

 

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise obce Lubná od:

 • IVVS – Informačního varovacího a vyrozumívacího systému na hlásných profilech (automatický systém zbudovaný v obci, informace předává formou SMS, e-mailů, hlášením v obci).
 • Hlídkové služby.
 • Předpovědní povodňové služby ČHMÚ.
 • Povodňové komise ORP Kroměříž.
 • Případně od HZS Zlínského kraje, územního odboru Kroměříž.

 

Na základě těchto informací a na základě vlastních poznatků, získaných pomocí hlídkové služby, zajišťuje povodňová komise obce Lubná varování a informování obyvatelstva a ostatních účastníků ochrany před povodněmi a přijímá další opatření v souladu se svým povodňovým plánem a vzniklou situací.

 

Organizace hlídkové služby

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území obce Lubná, zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecním úřadem. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány – pověřenými členy Povodňové komise obce, JSDH, popřípadě dalšími pověřenými osobami z řad občanů.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území obce Lubná. Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby a vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně.

Na území obce Lubná se jedná o sledování nebezpečných míst (mosty a propustky u nichž je vysoká pravděpodobnost ucpání plaveninami, vtokové objekty do zatrubnění jednotlivých ramen potoka), poldru č.1 a č.4, vodní nádrže Lubná a celkové situace na vodních tocích. V případě výpadku automatického hlásného systému na profilech C1 a C2 zajišťuje odečet vodních stavů. Ze všech těchto obhlídek se provede foto či video dokumentace.

 

Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. 

Povodňová komise obce Lubná poskytuje tyto informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace a vždy od dosažení II. SPA dalším účastníkům povodňové ochrany.

 

Pokyny pro hlídkovou službu:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, začíná činnost hlídkové služby. Hlídková služba posílá zprávy (telefonicky, osobně) povodňové komisi Obce Lubná. Povodňová komise zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím pomocí místního IVVS, operativně jinak – telefonicky, SMS, osobním doručením.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky. Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo na majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.

 

Činnost povodňové komise v dobé mimo povodeň

 a) Činnost povodňového orgánu obce v době mimo povodeň:

 • Zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu.
 • Organizuje povodňové prohlídky vodních toků.
 • Potvrzuje soulad textové a grafické části povodňových plánů jednotlivých nemovitostí.
 • Zajišťuje materiální vybavení, technickou přípravu a jiné úkoly související s ochranou před povodněmi.
 • Seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi.

 

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictví OPIS HZS Zlínského kraje nebo MěÚ Kroměříž):

 • Je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí.
 • Upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení.
 • Sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Moravy s.p., Ministerstva zemědělství, nebo telefonním spojením s příslušnou organizací.
 • Pravidelně sledovat měření hlásných profilů a srážkoměru, sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí.
 • Provést zápis v povodňové knize.
 • Za průběh činností je zodpovědný předseda nebo místopředseda povodňové komise obce nebo jimi pověřeny člen povodňové komise.