Organizace povodňové služby

Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Lubná. Po dobu povodní je povodňovým orgánem Povodňová komise obce Lubná.

V době povodně tj. od okamžiku vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu pohotovosti) a při III. stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) až do okamžiku odvolání povodňové aktivity, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi místo orgánů obcí příslušné povodňové komise.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá nadřízenou povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území obce Lubná bude řídit povodňová komise obce Lubná, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Kroměříž.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Hlásné profily kategorie C – hladinové čidlo, které při překročení limitního vodního stavu odešle pomocí IVVS varovnou SMS na určená telefonní čísla předsedovi a místopředsedovi povodňové komise a veliteli JSDH. Vodní stav lze odečíst i vizuálně pomocí osazeného vodočtu na hlásných profilech.

Lokální varovný systém zahrnuje: sirénu a hlásiče místního IVVS, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

IVVS (Informační, varovací a vyrozumívací systém) je napojen na JSV obyvatelstva ČR (jednotný systém varování). Umí varovat a informovat obyvatelstvo všemi způsoby včetně hromadného rozeslání SMS např. členům PK.