Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Povodňové záchranné práce

Povodňové záchranné práce jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

 

Povodňové zabezpečovací práce

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

 

Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména:

 • Odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody.
 • Rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku.
 • Ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží.
 • Opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází.
 • Opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu.
 • Provizorní uzavírání protržených hrází.
 • Instalace protipovodňových zábran.
 • Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací.
 • Opatření k omezení znečištění vody.
 • Opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

 

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

 

 

Pracovní síly a věcné prostředky

Pracovní síly:

 • Členové povodňové komise
 • JSDH Lubná
 • Občané obce – dobrovolníci

 

 

Prostředky, kterými disponuje obec Lubná:

 • traktor zetor s předním náhonem
 • radlice na odhrnutí naplavenin z komunikace
 • motorová pila

 

JSDH Lubná:

 • dopravní automobil AVIA30
 • čerpadlo PS 8
 • elektrocentrála

 

Dobrovolníci z řad občanů :

Dle rozsahu mimořádné události a na výzvu starosty jsou využívání dobrovolníci, další potřebnou techniku i těžkou poskytuje v případě potřeby Zemědělský podnik Kvasicko a.s.

 

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Kroměříž.

Jako náhradní zdroj pitné vody je nejvhodnější dovoz balené vody.

 

Zabezpečení evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat

 

V případě nutnosti se organizuje evakuace osob (případně zvířat a majetku) v ohroženém území, jejich dočasné náhradní ubytování, zásobování a nutná zdravotní péče.

 

Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:

 • Děti do 15 let
 • Pacienty ve zdravotnických zařízeních
 • Osoby umístěné v sociálních zařízeních
 • Osoby zdravotně postižené, nemohoucí
 • Doprovod výše uvedených skupin osob

 

O evakuaci je oprávněn rozhodnout:

 • Velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
 • Zaměstnavatel v rámci své působnosti
 • Starosta obce
 • Starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací

 

Evakuace zvířectva a věcných prostředků se provádí v závislosti na:

 • Charakteru a časovém průběhu ohrožení
 • Druhu evakuace (variantě řešení ohrožení)
 • Možnostech přepravy a umístění zvířectva a věcných prostředků
 • Rozhodnutí velitele zásahu – jednotek provádějící záchranné práce v ohroženém prostoru nebo starosty obce

 

Evakuaci zajišťuje:

 • Úřad obce
 • Pracovní skupina příslušného krizového štábu, je-li zřízen
 • Evakuační středisko
 • Přijímací středisko

 

Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle:

na základě výzvy k evakuaci po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek, do míst nouzového ubytování s využitím vlastních dopravních prostředků za použití dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných orgány veřejné správy (povodňovou komisí obce, krizovým štábem obce).

Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst nouzového ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.

Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje veřejná správa společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli a vlastníky ubytovacích zařízení. Evakuační střediska slouží k registraci evakuovaných a poskytnutí zdravotnické, psychologické a případně prvotní sociální pomoci (humanitární pomoci).

 

Přirozená povodeň v obci Lubná:

V případě přirozené povodně na potoce Trňák a jeho přítocích, včetně Kostelanského potoka, se předpokládá evakuace osob z ohrožených oblastí pouze při extrémní povodni, kdy dochází k rozsáhlému zaplavení území, vzniku značných škod na majetku (narušení statiky obydlených budov, apod.). V případě rychlého nástupu povodně způsobené přívalovými srážkami (bleskové povodně) se může stát, že nebude možné evakuaci včas provést. Obyvatelé těchto nemovitostí by měli mít uloženy důležité dokumenty na bezpečném místě (ve vyšších patrech, ve voděodolných obalech).

Postupové doby na potoce Trňák stanoveny nejsou, ale vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o krátký vodní tok, bude průběh povodně velmi rychlý a čas na případnou evakuaci naopak krátký.

Evakuace z důvodu zvláštní povodně se předpokládá pouze v případě hrozící vážné poruchy na vodním díle nad obcí, kdy jsou přímo ohroženy lidské životy a majetek.

Podle zákona č. 240/2001 Sb., krizový zákon, jsou obyvatelé ohrožených oblastí povinni se řídit pokyny povodňových orgánů obce. Starosta nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území.

 

Při nařízení evakuace je nutné provést:

 • Varování a informování obyvatel pomocí oznámení IVVS, mobilními hlídkami apod. – zajistit včasnou informovanost obyvatel v ohroženém území o nařízení evakuace.
 • Obyvatele upozornit na dodržení zásad pro opuštění nemovitosti, obsah evakuačního zavazadla a místo určení.
 • Označit směry a místa shromáždění osob (evidence, evakuační střediska), nouzového ubytování a tyto personálně vybavit k příjmu osob.

 

V součinnosti s orgány Policie ČR zabezpečit:

 • Uzavření ohroženého prostoru.
 • Bezpečnost a usměrnění dopravy.
 • Regulaci dopravy samovolné evakuace.
 • Ochranu a střežení majetku.
 • Udržení veřejného pořádku a zamezení paniky.
 • Zamezení vstupu nepovolaným osobám do vymezeného prostoru.
 • Uzavírání určených komunikací.
 • Evidenci evakuovaných osob a jejich registraci v místě ubytování.
 • Zabezpečit přemístění zdravotně postižených a nemohoucích občanů z ohrožených míst a ostatních občanů.
 • Evakuované objekty přesně zaznamenat do dokumentace.
 • V místech určených providenci, shromáždění a nouzové ubytování zajistit registraci evakuovaných osob.
 • Zajistit včasné uzavření všech inženýrských sítí nacházejících se v ohroženém území ve spolupráci a v součinnosti s jejich provozovateli.

 

Evakuační místa 

 • Stravování osob bude do místa evakuačního střediska zajištěno dodavatelsky
 • Ubytovací zařízení evakuovaných obyvatel:
 • Shromaždiště evakuovaných osob je v kulturním domě Lubná, max. kapacita 250 osob, nebo přímo v mateřské škole Lubná.

 

  Evakuační místo Kapacita Stravování Poznámka
Kulturní dům Lubná 0 Ne Kapacita pro shromáždění cca 250 os
Mateřská škola Lubná 25 Ne

 

Zabezpečení dalších záchranných prací ve veřejném zájmu

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen:

 • Umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce.
 • Přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi.
 • Řídit se příkazy povodňových orgánů.

 

V době krizového stavu je starosta oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí pomoci. Starosta může požádat kohokoli, aby poskytl prostředky nebo se sám zúčastnil záchranných prací.

 

Způsob vyžádání pomoci

Pomoc při záchranných a zabezpečovacích pracích bude povodňovým orgánem vyžádána zpravidla telefonicky, případně písemnou žádostí, emailem, osobním pokynem nebo hlášením místního IVVS (zejména pokud se týká více subjektů).