Druh a rozsah ohrožení

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přirozená povodeň

Na území obce Lubná lze předpokládat potenciální možnost vzniku ohrožení povodněmi zejména v období letních přívalových srážek o vysoké intenzitě, kdy může dojít k zahlcení nekapacitních mostů a propustků, vybřežení vody z koryta a zatopení jejich okolí. Jedná se o takzvané bleskové povodně. Tyto přívalové srážky zanášejí spláchnutým materiálem z polí a lesů koryto samotného toku a v případě vybřežení vody z koryta i okolních pozemků a budov. Dále může dojít k zaplavení budov a pozemků i mimo vodní tok, v místech kde dochází ke vzniku soustředěného odtoku ze svahů nad obcí. V případě předpokladu vzniku extrémních přívalových srážek vydává předpovědní povodňová služba ČHMÚ výstrahu – odkaz.

44

 

Informativní výpis míst hrožených bleskovou povodní

Název Popis
6369 Lubná okolí domů č.p. 181-184
6370 Lubná okolí domů č.p.203-206
6371 Lubná nemovitosti a hřiště v jihovýchodní části obce
6372 Lubná okolí domů č.p. 32 – 33
6368 Lubná – jižní část obce území ohrožené přívaly z okolních svahů (převážně pole)

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuv půdy
  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů
  • nahromadění naplavenin v kritických místech
  • ledové jevy
  • jiné

 

S ohledem na charakter toku se nepředpokládá ohrožení obce vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér. Stejně tak se nepředpokládá ohrožení povodní způsobenou sesuvy půdy.

Při povodni by se mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků, popřípadě při nahromadění plavenin v profilu mostů. Z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické propustky na přítoku potoka Trňák „D“ a na Kostelanském potoce u soutoku s Trňákem. Ucpáním propustků by došlo k vzdutí vody a k výraznému zvětšení rozlivu. Poškození samotných propustků velkou vodou se nepředpokládá. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.

 

Proti vzniku těchto povodní jsou přijata tato opatření:

Odstranění provizorních skládek materiálu a odpadu, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území.

V době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostů apod.) členy hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky Sboru dobrovolných hasičů a jiných určených osob pomocí vyčleněných technických prostředků.

 

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými – umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádní situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

 

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa – pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok

 

V k.ú. Lubná se nachází vodní nádrž Lubná a několik suchých poldrů.Dle manipulačního řádu vodní nádrže je kapacita koryta pod nádrží dostatečná i pro případ havárie uzávěru spodní výpusti a je schopno neškodně převést odtékající množství z nádrže. Stejně tak spodní výpusti poldrů jsou navrženy tak, aby nedošlo ke škodám na toku níže. Pro převod povodní je vodní nádrž Lubná vybavena bezpečnostním přelivem.

Vodní nádrž Lubná i poldry jsou zařazeny mezi vodní díla IV. kategorie (ve smyslu odst. 2, § 61, zákona č. 254/2001 Sb. v úpravě podle pozdějšího zákona č. 150/2010). V případě poruchy hráze kteréhokoliv výše uvedeného vodního díla kulminace dorazí do obce v řádu několika minut. Výrazná transformace průlomové vlny se s ohledem na bezprostřední blízkost zástavby obce nepředpokládá.