Související ustanovení

  • Použité zkratky

PP….   Povodňový plán

PV….  Povodňová vlna

VD…. Vodní dílo

SPA…  Stupně povodňové aktivity

ORP …Obec s rozšířenou působností

IVVS….Informační varovací a vyrozumívací

Systém

HZS….  Hasičský záchranný sbor

JSDH… Jednotka sboru sdružení dobrovolných

hasičů

 

  • Povodňový plán je zpracován jako digitální, přizpůsobený pro spolupráci s digitálním povodňovým plánem ČR a souvisejícími internetovými aplikacemi (POVIS, WMAP, WEBMAP,..) pomocí hypertextových odkazů v textové části.
  • Vlastník povodňového plánu je povinen provádět průběžné opravy údajů v úvodní části MŘ v souladu se současným stavem.