Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Stav bdělosti (I. SPA):

  • Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí (při dosažení výšky hladiny stanovené pro I. SPA v hlásných profilech, při dlouhotrvajících nebo i krátkodobých, ale intenzivních srážkách).
  • Vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.
  • Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o možnosti nebezpečí vzniku povodně informování povodňovou komisí pomocí IVVS, SMS zpráv, nebo telefonicky.

 

Stav pohotovosti (II. SPA) a stav ohrožení (III. SPA):

  • Vyhlašuje se při dosažení výšky hladiny stanovené pro II. SPA, respektive III. SPA v hlásných profilech.
  • Vyhlášení se provádí pomocí spuštění sirény – varovný signál “všeobecná výstraha” s doplněním verbální informace (nebezpečí zátopové vlny).
  • Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o možnosti nebezpečí vzniku povodně dále informování povodňovou komisí pomocí místního varovného systému (IVVS), megafonem, SMS zpráv, telefonicky, nebo mobilní či pěší spojkou.

 

Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování obyvatelstva, je doporučeno toto pořadí:

  1. Bezprostředně ohrožené obyvatelstvo.
  2. Majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí v záplavovém území a území ohroženém povodněmi.
  3. Ostatní (všeobecná informace).