Úvod

Povodňový plán je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy, povodňový plán je členěn dle TNV 75 2931 z června 2006.

Povodňový plán obce řeší ve vazbě na velikost, vnitřní územní členění osídlení, územní rozsah předpokládané záplavy, přípravu a zabezpečení vyrozumívací, organizační, technická, evakuační a jiná konkrétní opatření, využití vlastních, místně dostupných sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému a ostatních místně dostupných sil a prostředků právnických a fyzických osob k organizovanému řízení a přístupů, směřujících k záchraně ohroženého obyvatelstva a majetku ve své územní působnosti. Obsahuje přehled a bilanci sil a prostředků integrovaného záchranného systému organizovaného na území obce, včetně ostatních použitelných sil a prostředků místně dostupných právnických a fyzických osob i sil a prostředků pro nezbytnou pomoc z prostorů kolem obce, neohrožených možnými povodněmi. Jedná se o prováděcí plán opatření s výraznými rysy koordinačními, součinnostními, systémovou připraveností postupů od vyhlášení nebezpečí povodně, provázaností postupů při řízení a usměrňování jednotlivých opatření k ochraně a minimalizování následků povodně.

Povodňový plán obce bude podle potřeby, nejméně však jednou ročně, prověřován a podle potřeby aktualizován, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.