Organizace dopravy

V případě povodní lze očekávat zaplavení ulic v dolních částech obce, zejména kolem mostů a propustků na potoce, na obou březích toku a případně i poškození – zneprůjezdnění obslužných lávek a mostků.

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Předpokládá se, že dopravní omezení může vzniknout pouze lokálního charakteru – dočasné zatopení malých mostků na příjezdových cestách – nevyžadujících speciální opatření. Přístup k jednotlivým nemovitostem je nutné zajistit přes sousední obslužné a polní cesty. Objízdná trasa v případě neprůjezdnosti silnice č. 36738 v obci Lubná vede ze Zlámanky přes Kostelany do Vrbky. Silnice včetně mostů přes potok jsou ovšem dostatečně kapacitní a nepředpokládá se nutnost její uzavírky. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kroměříž.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací Povodňová komise obce.

Osoby na území obce budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního IVVS, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce a města.